ODFODFODF
(poniedziałek - piątek od 8:00 do 16:00)
biuro@odf.pl
87-100 Toruń

Informacja o dystrybutorze ubezpieczeń

INFORMACJA O DYSTRYBUTORZE UBEZPIECZEŃ 

ZGODNA Z ART. 22 USTAWY O DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ

 • Agent działa pod Firmą ODF Arkadiusz Nowicki
 • Adres siedziby 87-100 Toruń, ul. Długa 12
 • Agent jest wpisany do Rejestru Pośredników Ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod nr 11112367/A. Informację o wpisie można uzyskać poprzez: 1) skierowanie do Komisji Nadzoru Finansowego ustnego lub pisemnego (w tym w formie elektronicznej lub telefonicznie) wniosku o udzielenie informacji z rejestru, 2) uzyskanie dostępu do informacji na wydzielonym stanowisku komputerowym w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego – wyłącznie w godzinach pracy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, 3) skorzystanie z rejestru udostępnionego na stronie internetowej: https://rpu.knf.gov.pl/).
 • Agent działa na rzecz wielu towarzystw ubezpieczeniowych, na podstawie umów agencyjnych z:

Dział I: TU Allianz Życie Polska S.A., Compensa TUnŻ S.A. VIG, STUnŻ Ergo Hestia S.A., Generali Życie TU S.A., TU Inter-Życie Polska S.A., Unum Życie TUiR S.A., PZU Życie S.A., Uniqa TUnŻ S.A. TUnŻ Warta S.A., Vienna Life TUnŻ S.A. VIG,

Dział II: TUiR Allianz Polska S.A., Compensa TU S.A. VIG, STU Ergo Hestia S.A., Generali TU S.A., Wiener TU S.A. VIG, TU Inter Polska S.A., Interrisk TU S.A. VIG, PZU S.A., Uniqa TU S.A., TUiR Warta S.A., TUZ TUW, Balcia Insurance SE Spółka Europejska Oddział w Polsce, TUW TUW, Insurance Company Euroins AD, Vereinigte Hagelversicherung VVaG Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział w Polsce, , Fortegra Europe Insurance Company Limited., Lloyd’s Insurance Company S.A.,  A także na podstawie innych umów niż agencyjne z udziałem podmiotów pośrednich z: Link4 TU S.A., Compensa TU S.A. VIG (pod marką Benefia), Agro Ubezpieczenia, Zavarovalnica Triglav d.d., Słowenia oferujący w Polsce ubezpieczenia pod marką Trasti, Fortegra Europe Insurance Company, Helvetia Global Solutions Ltd. Wefox Insurance AG.

 • Agent nie posiada udziałów ani akcji zakładów ubezpieczeń uprawniających do co najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników.
 • Obszar działania agenta – Rzeczpospolita Polska.
 • Wynagrodzenie Agenta ma formę prowizji uwzględnionej w składce ubezpieczeniowej przekazywanej od towarzystw ubezpieczeniowych. Dopuszczalny jest również inny rodzaj wynagrodzenia o charakterze finansowym lub niefinansowym (np. konkursy, upominki firmowe, spotkania biznesowe, wyjazdy szkoleniowe).
 • Klient ma prawo składać reklamację na działalność towarzystw ubezpieczeniowych pisemnie drogą pocztową, osobiście w siedzibie t.u., telefonicznie lub z wykorzystaniem aplikacji na stronach internetowych.
 • Klient ma prawo składać reklamację na działalność agenta i osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne na jego rzecz pisemnie drogą pocztową, osobiście w siedzibie agenta, telefonicznie lub mailem na adres biuro@odf.pl
 • Spory mogą być rozstrzygane również w drodze postępowania pozasądowego, m.in. w postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego, prowadzonym przez Rzecznika Finansowego (adres strony internetowej: www.rf.gov.pl) na podstawie przepisów ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.
 • Pozasądowe rozstrzyganie sporów jest ponadto prowadzone przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego (adres strony internetowej: www.knf.gov.pl)